يک آوا      صدايی است               آوازی . ترانه ای شايد                                حتی تپش قلب يک هنرمند                                                            يا ريزش باران ...                                                                  ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 8 بازدید
شهریور 92
1 پست
مرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
دی 90
1 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
تیر 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
3 پست
مهر 89
3 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
6 پست
تیر 87
9 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
3 پست
آبان 86
1 پست
شهریور 86
2 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
3 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
3 پست
مرداد 85
4 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
3 پست
اسفند 84
6 پست
بهمن 84
5 پست
دی 84
2 پست
آذر 84
3 پست
مهر 84
3 پست
شهریور 84
3 پست
مرداد 84
5 پست
تیر 84
4 پست
خرداد 84
1 پست
اسفند 83
3 پست
بهمن 83
1 پست
آبان 83
5 پست
مهر 83
2 پست
شهریور 83
5 پست
مرداد 83
10 پست
تیر 83
4 پست
خرداد 83
6 پست
خونه
1 پست
ده_سالگی
1 پست
نوروز_94
1 پست